Historia

Dzieje Zamku Książęcego Piastów Śląskich
na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu.

Ostrów Tumski

Ostrów Tumski jest niewątpliwą kolebką Wrocławia. W trakcie badań wykopaliskowych odkryto tu relikty grodu z X w., otoczonego wałem drewniano-ziemnym. Na wschód od grodu rozciągało się podgrodzie. W okresie rozbicia dzielnicowego ziem polskich (XII-XIV w.) Wrocław był ośrodkiem władzy książęcej. Na Ostrowie Tumskim powstał wówczas murowany zamek, stanowiący rezydencję tutejszych książąt Piastowskich. Pozostałości tego zamku możemy dziś oglądać w podziemiach domu zakonnego Sióstr Szkolnych de Notre Dame przy ul. św. Marcina 12

oprac. M. Chorowska

oprac. M. Krzywka

Osiemnastoboczna budowla.

Kaplica czy wieża mieszkalna?

Osiemnastoboczna budowla to najstarsza spośród murowanych budowli, których relikty odnaleziono na terenie dawnego zamku. Zachowały się filary fundamentowe oraz filar centralny, datowane na 2 połowę XII w. W starszych badaniach przypisano tej budowli funkcje sakralne. Wedle najnowszych ustaleń była to najprawdopodobniej wieża mieszkalna księcia Bolesława Wysokiego (1127 – 1201).

Czasy Henryka Brodatego

i św. Jadwigi Śląskiej 

Po śmierci Bolesława Wysokiego w 1201 r. rządy we Wrocławiu objął jego syn Henryk I Brodaty, wybitny polityk i gospodarz. Zdołał on rozszerzyć swą władzę po część Wielkopolski i Małopolskę. Żoną jego była Jadwiga, pochodząca z bawarskiej rodziny Diessen-Andechs, po śmierci zaliczona w poczet świętych Kościoła Katolickiego. Staraniem Brodatego, na zachód od budowli osiemnastobocznej, dobudowano prostokątne palatium. Południowa ściana palatium przecięła wnętrze budowli osiemnastobocznej, której część południowa została najprawdopodobniej wyburzona. W północno-wschodniej części założenia wzniesiono masywną czworokątną wieżę, która wzmocniła obronność zamku.

 oprac. M. Krzywka

 oprac. M. Krzywka

Czasy Henryka II Pobożnego

Po śmierci Henryka Brodatego w 1238 r. jego syn Henryk II Pobożny objął władzę we Wrocławiu oraz w innych pozostawionych mu przez ojca ziemiach, czyli w części Wielkopolski i w Małopolsce. Z panowaniem tego władcy należy wiązać budowę tzw. późnoromańskiej kaplicy z absydami. Znajdowała się ona nieco na południe od rezydencji książęcej. Panowanie Henryka II Pobożnego zakończyło się w 1242 r. klęską wojsk książęcych w bitwie z Tatarami pod Legnicą i śmiercią księcia na polu walki. Tragedia ta przerwała zarazem proces jednoczenia ziem polskich, który został zapoczątkowany jeszcze za czasów Henryka Brodatego.

Czasy Henryka III Białego

Po śmierci Henryka Pobożnego jego synowie szybko utracili władzę w Małopolsce, a od 1248 r. także i w Wielkopolsce. Śląskie dziedzictwo zaś podzielone zostało na dwa księstwa: legnickie i wrocławskie. Władzę w tym ostatnim objął Henryk III Biały (między 1227 a 1230-1266). Był on trzecim synem Henryka Pobożnego i Anny, córki czeskiego króla Ottokara. Urodził się prawdopodobnie w latach 1227 – 1230. Henryk III objął rządy we Wrocławiu 1248 r. Nie ma wątpliwości, że Henryk III rezydował w pałacu na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu jako głównej siedzibie. Dowodem na to jest 6 rozporządzeń książęcych, na których zamek wrocławski wystąpił jako miejsce spisania dokumentu (actum), a w jednym przypadku była to książęca komnata (castro nostro Wrat, castro lapideo in caminata nostra).

Z osobą Henryka III można też łączyć wymianę drewniano-ziemnych wałów na mury obronne, przez co zamek został do końca „wymurowany”. Nastąpiło to około połowy XIII w.

 oprac. M. Krzywka

 oprac. M. Krzywka

Czasy Henryka IV Probusa

Henryk IV Prawy był synem Henryka III Białego i jego pierwszej żony Judyty Mazowieckiej. Urodził się w 1257 lub 1258 roku. W opinii historyków Henryk IV Prawy był jednym z najwybitniejszych Piastów Śląskich. Objął rządy w 1270 roku po śmierci swojego stryja i opiekuna Władysława Salzburskiego. Henryk IV Prawy zmarł bezpotomnie w 1290 r., prawdopodobnie na skutek otrucia.

Nowy, gotycki pałac ukończono za sprawą Henryka IV Probusa. Różnił się on od poprzedniego spektakularnym rozwiązaniem części centralnej i obecnością potężnych przypór na całej swej długości. Ta niezwykła rezydencja powstała z połączenia pałacu na planie prostokątnym z budowlą na planie ośmioboku. Miała dwie osie symetrii, podłużną i poprzeczną. Mimo imponującej długości – około 50 m – sprawiała wrażenie centralnej, ze względu na wielkość oktogonu. Ten ostatni powstał na miejscu cylindrycznego 18-boku, rozebranego w międzyczasie do fundamentów.

Skip to content